Regulamin serwisu

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu dqr.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

I. Definicje

 1. Usługodawca - Radeal sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach 32-091, ul. Fiołkowa 25. NIP: 9452171733, Regon: 122756670, KRS: 0000449093, zarejestrowana w rejestrze Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Serwis - aplikacja online dostępna w sieci Internet w domenie https://dqr.pl wraz jej komponentami.
 3. Usługa - wszelka usługa świadczona za pośrednictwem serwisu.
 4. Regulamin – niniejsze warunki korzystania z Serwisu.
 5. Cennik - Cennik usług dostępny w serwisie.
 6. Umowa – umowa o świadczenie usług zawierana poprzez Serwis między Usługodawcą a Klientem na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Cennika, posiadająca dla Usługobiorcy zawodowy charakter;
 7. Klient – podmiot korzystający z Usług na podstawie Umowy w celach związanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową nie będący Konsumentem; osoba fizyczna, która najpóźniej w momencie założenia Konta w Systemie ukończyła 16 lat, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która utworzyła Konto w Serwisie.
 8. Konto klienta – wydzielona część Serwisu pozwalająca na korzystanie z usług serwisu po autoryzacji Użytkownika.
 9. Pakiet - specyficzny zakres usługi zgodny Cennikiem, obowiązujący przez okres 1 miesiąca lub 12 miesięcy.
 10. Rejestracja – proces zakładania Konta klienta w Serwisie.
 11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wraz z późniejszymi zmianami.
 12. Użytkownik – Klient, pracownik lub współpracownik Klienta, upoważniony przez niego do korzystania z Serwisu, posiadający dostęp do Konta klienta.

II. Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin reguluje warunki oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, a także korzystania z tych usług przez Klientów.
 2. Z uwagi na charakter Usług i fakt, że mają one na celu wsparcie w prowadzeniu działalności przez przedsiębiorców regulamin oraz Usługi nie są kierowane do Konsumentów.

III. Zakres usług 

 1. Usługodawca udziela nieodpłatnego (testowego) i odpłatnego dostępu do Usług Serwisu, między innymi umożliwiających tworzenie i obsługę dynamicznych kodów QR.
 2. Zakres usług testowych może zostać w dowolnym momencie zmieniony.
 3. Zakres usług płatnych zależny jest od rodzaju wybranego pakietu i opisany jest na stronie Cennik.

IV. Zawarcie umowy. Okres testowy.

 1. Zawarcie Umowy o korzystanie z Serwisu następuje pomiędzy Usługodawcą a Klientem w momencie wypełnienia i przesłania formularza rejestracji, akceptacji niniejszego Regulaminu, oraz potwierdzenia rejestracji poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na podany w formularzu adres e-mail. Braku potwierdzenia rejestracji przez okres 7 dni spowoduje usunięcie wszelkich wprowadzonych przez użytkownika danych.
 2. Umowa o korzystanie z Serwisu zostaje zawarta na czas świadczenia usługi, określony w formularzu zamówienia. Jest to okres 30 dni (testowy), 1 miesiąca lub 12 miesięcy.
 3. Rejestracja Klienta w Serwisie rozpoczyna bieg 30-dniowego, bezpłatnego okresu testowego wg ograniczonej specyfikacji podstawowej wersji pakietu.
 4. Klient nie ma obowiązku korzystania z usług przez cały okres testowy. Może w tym czasie przejść na wersję płatną lub zrezygnować z korzystania z usługi.
 5. Zarówno czas okresu testowego, jak i zakres usługi w okresie testowym może zostać w dowolnym momencie zmieniony.
 6. Klient ma możliwość zawarcia kolejnej, już odpłatnej, Umowy w trakcie lub po zakończeniu okresu testowego. W tym celu dokonuje wyboru usługi i przesyła formularz zamówienia.
 7. Rejestracja i skorzystanie z okresu testowego nie zobowiązuje Klienta do dalszego korzystania z wersji płatnych.

V. Zamawianie usług, opłaty 

 1. Zamawiając płatną usługę, Klient poprzez formularz zamówienia dokonuje wyboru rodzaju usługi (wersji pakietu) oraz wybierając okres obowiązywania Umowy (1 miesiąc lub 12 miesięcy).
 2. Cena pakietu uwidoczniona w Serwisie podana jest w złotych polskich (PLN) i jest ceną netto,
 3. Płatności za usługi dokonywać można przelewem bankowym na podstawie faktury Proforma lub poprzez system płatności online PayU.
 4. Zapłata księgowana jest w ciągu 15 minut w przypadku płatności online lub w ciągu około 24 godzin po uznaniu na rachunku w dni robocze w przypadku płatności przelewem bankowym.
 5. Po zaksięgowaniu płatności usługa jest uruchamiana lub przedłużana na wybrany okres. 
 6. Po otrzymaniu płatności Usługodawca wystawi fakturę VAT w ciągu 7 dni i przekaże ją w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta.
 7. Po upłynięciu opłaconego okresu usługi, Konto klienta staje się nieaktywne a usługa przestaje być świadczona. Klient ma możliwość ponownego opłacenia usługi i aktywacji nieaktywnego konta.
 8. W celu ułatwienia kontynuacji usługi, na 7 dni przed jej upływem serwis automatycznie generuje zamówienie/fakturę proforma na kolejny okres rozliczeniowy. Zamówienie takie nie zobowiązuje do jego opłacenia i kontynuowania korzystania usługi przez kolejny okres.
 9. Zamówienia nieopłacone przez okres 30 dni zostają automatycznie oznaczone jak anulowane.
 10. Usługodawca nie zwraca środków pieniężnych otrzymanych z tytułu zakupu usług w Serwisie w przypadku rezygnacji z dalszego korzystania z usług przez Użytkownika lub zakończenia świadczenia usługi wynikającego ze złamania niniejszego regulaminu przez Użytkownika.

VI. Rozwiązanie, zakończenie umowy

 1. Klient i Usługodawca mogą wypowiedzieć Umowę o korzystanie z Serwisu bez podania przyczyny, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
 2. Wypowiedzenie wymaga wysłania przez Klienta oświadczenia o wypowiedzeniu, na adres e-mail: biuro@dqr.pl lub wysłania przez Usługodawcę do Klienta oświadczenia o wypowiedzeniu, na adres e-mail przypisany do Konta klienta w Serwisie.
 3. Usługodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia Klientowi Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku niedotrzymania obowiązków Klienta opisanych w punkcie VII. 
 4. Zakończenie świadczenia Usługi następuje przez:
 5. zakończenie okresu opłaconej usługi
 6. na wniosek Klienta
 7. w przypadku korzystania z Usług Serwisu w sposób naruszający postanowienia regulaminu lub przepisów prawa.
 8. Innych okoliczności zawartych w niniejszym Regulaminie.

VII. Obowiązki Klienta

 1. Klient zobowiązany jest do podawania kompletnych i prawdziwych danych osobowych oraz innych danych wymaganych podczas Rejestracji oraz aktualizowania w przypadku jakiejkolwiek zmiany.
 2. Klient może posiadać tylko jedno Konto w serwisie. W przypadku założenia kilku kont, usługodawcy przysługuje prawo do zablokowania pozostałych Kont.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Serwisu oraz za wszelkie treści umieszczone w swoim Koncie.
 4. Klient zobowiązuje się do:
  1. przestrzegania niniejszego Regulaminu;
  2. wprowadzania do Serwisu danych do których jest uprawniony, w sposób nienaruszający praw osób trzecich;
  3. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem;
  4. zachowania bezpieczeństwa i poufności danych dostępu do konta;
  5. nieumieszczania w Serwisie, żadnych treści naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego;
 5. W przypadku naruszenia przez Klienta obowiązków, o których mowa w punkcie powyżej,  Usługodawcy przysługuje prawo do zablokowania Konta klienta oraz wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym.

VIII. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca zapewnia środki techniczne pozwalające na nieprzerwane i bezpieczne korzystanie z Serwisu
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek dane wprowadzone do systemu przez Klienta;
  2. jakiekolwiek szkody spowodowane przez Klienta poprzez naruszenie praw osób trzecich;
  3. jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta w związku z zablokowaniem lub usunięciem z Konta Klienta w związku z naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  4. jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta na skutek nieprawidłowego korzystania z Serwisu
  5. jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta na skutek braku możliwości korzystania z Serwisu spowodowanego siłą wyższą, występowaniem wirusów komputerowych, atakiem hackerskim lub innym istotnym czynnikiem niezależnym od Usługodawcy.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialności wobec Klientów za szkody poniesione przez Klientów na skutek korzystania z Serwisu, w zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

IX. Warunki techniczne. Wsparcie

 1. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie komputera z aktywnym dostępem do Internetu, poczty elektronicznej oraz nowoczesnej przeglądarki internetowej.
 2. Klient we własnym zakresie odpowiada za dostępność oraz spełnienie wymogów technicznych urządzeń, dostęp do Internetu oraz wszelkie koszty z tym związane.
 3. W czasie obowiązywania Umowy, Klient ma możliwość skorzystania ze zdalnego wsparcia technicznego Usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail w zakresie związanym z Usługami w ramach płatności za korzystanie z Usługi.

X. Reklamacje 

 1. Nieprawidłowości w działaniu Serwisu powinno być niezwłocznie zgłoszone Usługodawcy za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@dqr.pl.
 2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywana w terminie 30 dni od dnia otrzymania.
 3. W przypadku, gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji, Klient zobowiązany jest do podania bardziej szczegółowych wyjaśnień dotyczących reklamowanej usługi.

XI. Dane osobowe i prywatność

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych pozyskanych w związku ze świadczeniem usług, o których mowa w niniejszych Warunkach świadczenia usług.
 2. Usługodawca jako administrator danych osobowych zapewnia ich ochronę zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 3. Usługodawca zapewnia ochronę danych poprzez stosowanie środków technicznych jak połączenie szyfrowane SSL.
 4. Każdy użytkownik ma prawo do wglądu, edycji i żądania usunięcia jego danych osobowych.
 5. Szczegółowe informacje na temat podstaw prawnych i celów przetwarzania danych osobowych Klientów dostępne są w Polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej Serwisu.
 6. Klient jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych.
 7. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są zawarte w Polityce Prywatności dostępnej na stronie serwisu.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Z Usługodawcą można kontaktować się pocztą elektroniczną na adres: biuro@dqr.pl lub listownie na adres: ul. Fiołkowa 25, 32-091 Michałowice.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 3. Postanowienia cenników, odrębnych regulaminów i specyfikacji umieszczonych na stronie Serwisu, stosowane są z pierwszeństwem przed niniejszym Regulaminem,
 4. Zmiany zostaną opublikowane w postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu w Serwisie.
 5. Informacja o zmianie regulaminu będzie też przesyłana drogą e-mail na 30 dni przed planowanym terminem wejścia w życie nowego regulaminu.
 6. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje zmian Regulaminu ma prawo żądać usunięcia Konta poprzez Konto Klienta lub poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej lub e-mail w terminie 15 dni od daty zawiadomienia o zmianie Regulaminu. W przypadku braku oświadczenia przyjmuje się, że Klient zaakceptował zmiany bez zastrzeżeń.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: 
  7.1.    Kodeksu cywilnego,
  7.2.    ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  7.3.    ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  7.4.    ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
  7.5.    oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.